اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی

نام درس کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی
کد درس 230231721
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز