اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی جامعه‌شناسی عمومی

نام درس مبانی جامعه‌شناسی عمومی
کد درس 230237031
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز