اعضای هیات علمی

« بازگشت

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

نام درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
کد درس 230341161
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز