اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته

نام درس روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته
کد درس 230341171
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز