اعضای هیات علمی

« بازگشت

سیستم های اطلاعات بازاریابی

نام درس سیستم های اطلاعات بازاریابی
کد درس 230348441
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز