اعضای هیات علمی

« بازگشت

هوشمندی کسب و کار

نام درس هوشمندی کسب و کار
کد درس 230372351
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز