اعضای هیات علمی

« بازگشت

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

نام درس تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
کد درس 230245321
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز