اعضای هیات علمی

« بازگشت

جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی

نام درس جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی
کد درس 230231201
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز