اعضای هیات علمی

« بازگشت

نظریه های سازمان و مدیریت

نام درس نظریه های سازمان و مدیریت
کد درس 230341921
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز