اعضای هیات علمی

« بازگشت

تئوری های کارآفرینی

نام درس تئوری های کارآفرینی
کد درس 230343101
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز