اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

نام درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته
کد درس 230348351
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز