اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش شناسی علم مدیریت

نام درس روش شناسی علم مدیریت
کد درس 230372301
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز