اعضای هیات علمی

« بازگشت

استراتژی های مدیریت منابع انسانی

نام درس استراتژی های مدیریت منابع انسانی
کد درس 230373381
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز