اعضای هیات علمی

« بازگشت

دانش بومی در توسعه روستایی

نام درس دانش بومی در توسعه روستایی
کد درس 230532251
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز