اعضای هیات علمی

« بازگشت

دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی

نام درس دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی
کد درس 230541101
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز