اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی

نام درس مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی
کد درس 230542201
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز