اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش ها و فنون توسعه مشارکتی و تسهیل گری روستایی

نام درس روش ها و فنون توسعه مشارکتی و تسهیل گری روستایی
کد درس 230542301
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز