اعضای هیات علمی

« بازگشت

استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

نام درس استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
کد درس 230472241
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز