اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

نام درس مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته
کد درس 230341551
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز