اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت راهبردی منابع انسانی پیشرفته

نام درس مدیریت راهبردی منابع انسانی پیشرفته
کد درس 230348491
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز