اعضای هیات علمی

« بازگشت

فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت

نام درس فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت
کد درس 230372331
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز