اعضای هیات علمی

« بازگشت

تصمیم گیری و تحقیق در عملیات پیشرفته

نام درس تصمیم گیری و تحقیق در عملیات پیشرفته
کد درس 230341131
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز