اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت فناوری و نوآوری

نام درس مدیریت فناوری و نوآوری
کد درس 230341771
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز