اعضای هیات علمی

« بازگشت

زبان تخصصی مدیریت

نام درس زبان تخصصی مدیریت
کد درس 230348231
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز