اعضای هیات علمی

« بازگشت

نگرش سیستمی و تفکر استراتژیک

نام درس نگرش سیستمی و تفکر استراتژیک
کد درس 230349921
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز