اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی

نام درس اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
کد درس 230533651
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز