اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت ریسک و تاب آوری نواحی روستایی

نام درس مدیریت ریسک و تاب آوری نواحی روستایی
کد درس 230542231
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز