اعضای هیات علمی

« بازگشت

جامعه شناسی ایلات وعشایرایران

نام درس جامعه شناسی ایلات وعشایرایران
کد درس 230231691
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز