اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی مردم شناسی

نام درس مبانی مردم شناسی
کد درس 230231041
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز