امکانات پژوهشکده

حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا

 

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به منظور حمایت از

پژﻭﻫﺶ های مربوط به تحول در علوم انسانی

 

حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا

 

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به منظور حمایت از

پژﻭﻫﺶ های مربوط به تحول در علوم انسانی