دفترچه تلفن

تماس با دانشکده

آدرس: شیراز ـ مجتمع دانشگاهی پردیس ارم ـ دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

کدپستی: 85111-71946

شماره تماس: 36460633-071

دورنگار: 6270621- 0713

پست الکترونیک: css@rose.shirazu.ac.ir