جغرافیا

 

 

ریاست بخش

 

نام‌خانوادگی

نام

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیکی

تلفکس

داخلی

اکبریان رونیزی

سعیدرضا

دکتری جغرافیا و برنامه­‌ریزی روستایی

دانشیار

Akbarian@shirazu.ac.ir

071

36460959

4214

 

 

هیات علمی

اطلاعات اعضای هیأت علمی بخش جغرافیا

نام خانوادگی

نام

مرتبه

تلفن تماس

پست الکترونیک

اکبریان­‌رونیزی

سعیدرضا

دانشیار

 36134207

Akbarian@shirazu.ac.ir

شیخ‌­بیگلو

رعنا

استادیار

36134279

r_shaykh@shirazu.ac.ir

نگهبان

سعید

دانشیار

36134273

Snegahban@shirazu.ac.ir

رستگار

ابراهیم

استادیار

36134207

e.Rastgar@shirazu.ac.ir

 

 

کارکنان

 

نام‌خانوادگی

نام

سمت

تلفن تماس

id

حسینی

راضیه

مسئول دفتر و کارشناس آموزش

36134214

ra-hosseini
 

 

 

فرم ها و آیین نامه ها

فرم شماره 1: فرم انتخاب استاد راهنما

فرم شماره 2: فرم عنوان پایان نامه

فرم شماره 3: فرم گزارش پیشرفت پایان نامه 

فرم شماره 4: فرم حضور در جلسه دفاع از پایان نامه