جغرافیا

تاریخچه بخش جغرافیا

بخش جغرافیا دانشگاه شیراز در سال 1389 با اخذ دانشجو در مقطع کارشناسی تأسیس شد و در سال 1399 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی و همچنین در سال 1402 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی آمایش سرزمین نموده است.

رئیس بخش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن

پست الکترونیکی

1

دکتر ابراهیم رستگار

رئیس بخش

36134214

e.rastegar@shirazu.ac.ir

 

اعضای هیأت علمی بخش جغرافیا

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

زمینه تخصصی (گرایش)

تلفن

پست الکترونیکی

1

دکتر ابراهیم رستگار

استادیار

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

4424

e.rastegar@shirazu.ac.ir

2

دکتر سعید نگهبان

دانشیار

جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

4273

snegahban@shirazu.ac.ir

3

دکتر سعید رضا اکبریان رونیزی

دانشیار

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

4207

akbarian@shirazu.ac.ir

4

دکتر رعنا شیخ بیگلو

استادیار

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

4279

r_shaykh@shirazu.ac.ir

5

دکتر مرضیه مکرم

دانشیار

جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

4479

m.mokaram.313@gmail.com

 

کارمندان بخش جغرافیا

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن

پست الکترونیکی

1

کیانا صحرائیان

مسئول دفتر و کارشناس آموزش

36134214

k.sahraian@gmail.com

 

چارت آموزشی بخش

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم انتخاب موضوع پایان نامه