جغرافیا

 

اعضای هیات علمی بخش

نام

نام خانوادگی

مرتبه

سمت

ایمیل

ابراهیم

رستگار

استادیار

رییس بخش

erastegar@shirazu.ac.ir

سعید رضا

اکبریان رونیزی

دانشیار

هیات علمی

akbarian@shirazu.ac.ir

رعنا

شیخ بیگلو

استادیار

هیات علمی

r_shaykh@shirazu.ac.ir

سعید

نگهبان

دانشیار

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

snegahban@shirazu.ac.ir

مرضیه

مکرم

دانشیار

هیات علمی

mokarram@shirazu.ac.ir

 

رشته ها و مقاطع فعال

ردیف

مقطع

نام رشته

1

کارشناسی

جغرافیا

2

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی روستائی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستائی

 

چارت آموزشی بخش

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم انتخاب موضوع پایان نامه