جوایز و افتخارات

از مجموعۀ دست آوردهای علمی این مرکز غیر از ده ها مصاحبه و مقالات ترویجی در روزنامه ها و هفته نامه ها، می توان از چاپ کتابهای زیر:

1- کتاب: جامعه شناسی هنر از نگاهی نو توسط آقایان: دکتر سید سعید زاهد زاهدانی و مهدی کاوه (1394) ، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

2- کتاب: تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای توسط آقایان: دکتر محسن جاجرمی زاده و دکتر علیرضا فارسی نژاد (1396)  شیراز: پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی.

3- بنیان های فکری جامعه شناسان غرب و متفکران اجتماعی اسلامی، توسط آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی و خانم دکتر مریم مؤمنی (1397) تهران: مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا.

4- کتاب: الگوی علوم انسانی اسلامی، چارچوب نظری و مدل عملیاتی،توسط آقای دکتر سید محمدرضا تقوی (1399) تهران: مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا.

5- کتاب: تحول علوم انسانی از مبادی تا روش شناسی، توسط آقای دکتر سید محمدرضا تقوی (1401) تهران: مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا.

6- کتاب: مجموعه مباحثات علمی شورای پژوهشکده تحول در علوم انسانی در دانشگاه شیراز (1392 تا 1398)، توسط خانم دکتر مریم مؤمنی، زیر نظر آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، (1401) تبریز، انتشارات عاصم

7- کتاب: جامعه شناسی با رویکردی سه وجهی، توسط آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی (1402) تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

و بیش از 40 مقاله علمی پژوهشی نام برد. چند کتاب هم در دست تألیف قرار دارد.

این مرکز تا کنون سه طرح تحقیقاتی انجام داده و از دو رسالۀ کارشناسی ارشد حمایت فکری و مالی کرده است و طرح حمایت از پایان نامه های حوزه تحول در علوم انسانی را نیز در دست اجرا دارد.

در سال 1396 هم یک همایش با شکوه با حضور همۀ دست اندرکاران تحول در علوم انسانی در سطح ملی تحت عنوان اولین همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای در دانشگاه شیراز برگزار نموده است.

دومین همایش ملی با عنوان « تحول در نظام تعلیم و تربیت با محوریت اندیشه های آیت الله خامنه ای » در 21 و 22 آذرماه 1402 در دانشگاه شیراز برگزار شد. مرکز تلاش دارد دست آوردهای فکری و علمی خود را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.  از جمله این کاربرها دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراکز اداری می باشند که چندین کارگاه آموزشی، دوره های آموزشی، نشست های علمی و طرح های تحقیقاتی برای آنان انجام شده است. این مرکز بیش از ده طرح تحقیقاتی از طریق کمک های مالی داوطلبانه اعضای شورای پژوهشی در دست انجام دارد.

همچنین این پژوهشکده 2 دانشجوی پسا دکترا دارد.

همچنین این پژوهشکده تاکنون موفق به حمایت از 2 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد شده است که در جدول زیر مشخصات پایان نامه های فوق تقدیم می گردد.

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

نام استاد راهنما

زمینه علمی پایاننامه

تاریخ دفاع

1

مطالعه تطبیقی بافت فیزیکی و ساخت اجتماعی شهر شیراز از آغاز حکومت زندیه تا پایان حکومت پهلوی

آقای مهدی مقدسی

کارشناسی ارشد

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

 

بهمن 1395

2

شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائه ی نظام نیاز و ارضا با توجه به جهت مهندسی توسعه ی نظام اجتماعی (بر مبنای فلسفه ی چگونگی اسلامی)

خانم زهرا لهبی

کارشناسی ارشد

دکتر محمد مزیدی

 

شهریور 1396