حوزه ریاست

 

 

ریاست  

دکتر منصور طبیعی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سعید نگهبان

معاون پژوهشی

دکتر زهرا دهقان شبانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر رقیه خسروی