حوزه ریاست

 

 

ریاست  

دکتر علی محمدی

 

معاون پژوهشی

دکتر حبیب اله حبیب احمدی

معاون آموزشی 

دکتر ابوالقاسم ابراهیمی

معاون فرهنگی

دکتر پرویز رستم زاده