فعالیت های پژوهشی

ردیف

نام کارفرما

عنوان طرح

مبلغ طرح

وضعیت (پایان یافته/نیافته)

1

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

هویت از منظر آیت الله خامنه ای برای مرکز تبیین اندیشه های آیت الله خامنه ای، دانشگاه شیراز

1399

1399

2

دکتر تقوی

نقد مبادی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اثبات گرایی در مقایسه با علوم انسانی اسلامی و تاثیر آن در فرآیند تولید علم

 

پایان نیافته

3

دکتر تقوی

تدوین کتاب ضرورت تحول در علوم انسانی

 

4

دکتر تقوی

تدوین مدل چند وجهی تبیین آسیب شناسی و درمان اختلالات روان شناختی

 

5

حجت الاسالم حسینیان

تدوین کتاب جامعه شناسی منطق ها

 

6

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

تدوین کتاب آسیب شناسی اجتماعی در ایران

 

7

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

تدوین کتاب تاریخچه پیشرفت و توسعه در ایران معاصر

 

8

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

تدوین کتاب جامعه شناسی خانواده با رویکرد اسلامی

 

9

خانم مومنی و خانم لهبی

تدوین کتاب های مباحثات صورت گرفته در جلسات هم اندیشی های روش شناسیِ روش های تحقیق در علوم انسانی اسلامی

 

10

دکتر محسن جاجرمی زاده

تدوین کتاب نظریه مدیریت راهبردی جهادی

 

11

دکتر محسن جاجرمی زاده

مقاله الگوی مدیریت تحول فرهنگی در دانشگاه بر پایه نظرات آیت الله خامنه ای در دست چاپ