پرسنل

سعید زاهدزاهدانی

سعید زاهدزاهدانی (retired)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز رستم زاده

پرویز رستم زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله شهنازی

روح اله شهنازی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش   آقای دکتر فرهاد خرمایی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

 تخصص: روانشناسی تربیتی

 تلفن: 09173374879

 پست الکترونیکی: khormaee_78@yahoo.com

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای دکتر محمدعلی گودرزی

 مرتبه علمی: استاد

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

 تخصص: روان شناسی بالینی

 تلفن: -

 پست الکترونیکی: goodarzimohammadali@gmail.com

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای دکتر سید محمدرضا تقوی

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

 مرتبه علمی: استاد

 تخصص: روانشناسی بالینی

 تلفن:

 پست الکترونیکی: mtaghavi@rose.shirazu.ac.ir

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

 مرتبه علمی: استاد

 تخصص: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی

 تلفن: -

 پست الکترونیکی: rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای دکتر علی محمد ساجدی

دانشکده : الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

 مرتبه علمی: دانشیار

 تخصص:  فلسفه و کلام اسلامی

 تلفن: -

 پست الکترونیکی: asajedi@shirazu.ac.ir

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای دکتر علیرضا فارسی نژاد

دانشکده : الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

 مرتبه علمی: استادیار

 تخصص: فلسفه و کلام اسلامی

 تلفن: -

 پست الکترونیکی: alifarsi@shirazu.ac.ir  

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  خانم دکتر صبورا حاجی علی اورک پور

دانشکده : الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

 مرتبه علمی: استادیار

 تخصص: فلسفه و کلام اسلامی

 تلفن: -

 پست الکترونیکی: shorakpour@gmail.com

 

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای دکتر محسن جاجرمی زاده

دانشگاه پیام نور شیراز

 مرتبه علمی: دانشیار

 تخصص: مدیریت

 تلفن: -

 پست الکترونیکی: m.jajarmizadeh@yahoo.com

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای دکتر محمد حسین روزیطلب

 مرتبه علمی. دکترای تجربی

 تخصص: تعلیم و تربیت

 تلفن: 09177148478

 پست الکترونیکی: -

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  آقای مصطفی بخرد

 مرتبه علمی: مربی

 تخصص: مدیریت آموزشی

 تلفن: -

 پست الکترونیکی: mostafa.bekhrad89@gmail.com

مرجان مجدی نسب

 نام و نام خانوادگی استاد خارج از بخش  (لطفا نام و نام خانوادگی را به صفحه استاد لینک دهید و این نوشته را پاک کنید)

 مرتبه علمی

 تخصص: 

 تلفن:

 پست الکترونیکی:

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر مریم هاشم پور صادقیان

سمت: مدیر پژوهشی پژوهشکده تحول در علوم انسانی

مرتبه علمی :مربی

رشته: جامعه شناسی

تلفن داخلی: 4260

تلفن مستقیم: 07136285911

فکس: 07136285912

پست الکترونیک: s.mhashempour@rose.shirazu.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر مریم مؤمنی

سمت: مدیر اجرائی پژوهشکده تحول در علوم انسانی

مرتبه علمی : مربی

رشته: جامعه شناسی

تلفن داخلی: 4260

تلفن مستقیم: 07136285911

فکس: 07136285912

پست الکترونیک: M.Momeni70@gmail.com
 

نام و نام خانوادگی: نازی اسلامی

سمت: کارشناس پژوهشی و مسئول امور اداری و مالی پژوهشکده تحول در علوم انسانی

تلفن داخلی: 4260

تلفن مستقیم: 07136285911

فکس: 07136285912

پست الکترونیک: ihssd@rose.shirazu.ac.ir