کارمندان

 
نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی
میثم ثمره شفیعی رئیس امور اداری 4380
فرزاد شیرازی رئیس حسابداری 4376
فاطمه تابنده مدیر داخلی مجله پیشرفت‌های حسابداری 4353
فرزانه جم رئیس اداره آموزش دانشکده 4352
- کارشناس پژوهشی -
الهام فقیرپور کارشناس آموزش بخش جامعه‌شناسی 4402
حکیمه زارع کارشناس آموزش بخش مدیریت 4452
لیلا توفان کارشناس آموزش بخش اقتصاد   4432
زینب کریمی کارشناس آموزش بخش حسابداری 4427
نازی اسلامی مسئول صندوق جمعیت 4260
سمانه حدادی مسئول دفتر معاونت آموزشی 4608
محبوبه ظرافت جهرمی  کارشناس دانشجویی و فرهنگی 4601
حسن سلیمانپور مسئول سمعی بصری 4665
تهمینه زارعی مسئول دفتر ریاست و معاونت پژوهشی 4600
مهوش بذرافشان مسئول دفتر بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی 4400
لاله حریرچی مسئول دفتر بخش مدیریت 4425
فاطمه گل آذر مسئول دفتر بخش اقتصاد 4430
کبری محمدابراهیمی مسئول دفتر بخش حسابداری 4420
فاطمه حامدیان مسئول دفتر و کارشناس آموزش بخش مدیریت جهانگردی 4673
راضیه حسینی مسئول دفتر و کارشناس آموزش بخش جغرافیا 4214
محمودرضا نوشادی کارشناس مجله مطالعات اقتصادی 4469
فاطمه محمدی کارشناس کامپیوتر 4448
محمد طینوش کارشناس کامپیوتر 4447