عناوین مقالات انتشار یافته توسط اعضاء محترم پژوهشکده تحول در علوم انسانی

عناوین مقالات انتشار یافته توسط اعضاء محترم پژوهشکده تحول در علوم انسانی


ردیف

عنوان مقاله

نام نویسنده/نویسندگان

تاریخ انتشار

نام مجله یا مجموعه مقالات

درجه علمی مقاله

ماه

سال

1

رابطه نگرش مذهبی و علائم اختلال استرس پس از سانحه در زلزله زدگان شهرستان بم

گودرزی، محمد علی؛ شفیعی درب آسیابی؛ تاریخی،‌ علیرضا

 

1390

اصول بهداشت روانی، 13، 192-182

 

2

پیش بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده در بیماران وسواسی-اجباری

شاملی، لیلا.، گودرزی، محمد علی.، هادیان فرد، حبیب. تقوی، ‌محمد رضا

 

1390

مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 166، 12-1.

 

3

مدیریت فرهنگ عمومی توسط مقام معظم رهبری

زاهد زاهدانی، سید سعید

اردیبهشت

1391

مجموعه مقالات اولین همایش مورد کاوی و تبیین مبانی مواضع مدیریتی مقام معظم رهبری در مسایل راهبردی (1390-1368)، ، صص 78-40

 

4

فرهنگ به مثابه رسانه ای بین اراده و عمل جمعی (مطالعه تطبیقی فرهنگ اسلامی و سکولار

زاهد، سید سعید، جاجرمی زاده، محسن و تقوی، سید محمد رضا

 

1392

رسانه و فرهنگ، (2)3، 55-76

 

5

از دنیاگرائی تا دنیازدائی تولید علوم اجتماعی اسلامی در بستر بیداری اسلامی

زاهد زاهدانی، سید سعید، علی روحانی

تابستان

1392

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال هفدهم، شمارۀ 2 صص 308-283.

علمی-پژوهشی

(ISC)

6

آزادی در جامعۀ اسلامی از منظر فرهنگ: ارائۀ الگوی نظری-عملی زاهد

فتوتیان، علی، سید سعید زاهد زاهدانی

پائیز و زمستان

1392

نظریه های متفکرین اجتماعی مسلمان، دورۀ 3، شمارۀ 2، صص 343-323

 

7

سه تفاوت مبنایی در علم دینی و علم سکولار

تقوی، سیدمحمدرضا

 

1393

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. 18 (4): 523-538

 

8

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی، واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت

زاهد زاهدانی، سید سعید

31 شهریور و یک خرداد

1393

مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جلد چهارم، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، صص 2336-2313

 

9

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی جهاد سازندگی با اثر بخشی این نهاد در دوران دفاع مقدس

جاجرمی زاده، محسن

 

۱۳۹۳

چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی تبیین پارادایم مدیریت بومی در ایران در دانشگاه شیراز

 

10

ساخت و اعتباریابی مقیاس شکرگزاری اسلامی-ایرانی در دانشجویان ایرانی

گودرزی، محمد علی.، مرزوقی، رحمت اله.، نوری، اکرم

 

1393

اصول بهداشت روانی، 16، 9-20

 

11

آزادی در جامعه اسلامی

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1394

تهران: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

12

جامعه شناسی با رویکرد سه وجهی

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1394

تهران: مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.

 

13

شیراز شهر مقدس (با تأکید بر نقش حضرت شاه چراغ (ع))

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1394

مجموعه مقالات نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل بیت (ع)، شیراز: بیناد فارس شناسی، صص  298-279

 

14

تحلیل نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

زاهد زاهدانی، سید سعید، سید اسماعیل مسعودی

 

1394

جامعه شناسی کار بردی جلد 6، صص 184- 165

(علمی -پژوهشی) (ISC)

15

مبانی روانشناختی و جامعه شناختی معروف و منکر با استناد به مفاهیم قرآنی (طرحی نو در جهت تولید علوم انسانی اسلامی مبتنی بر معارف اسلامی)

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1394

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، جلد سوم، کمیسیون تخصصی کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی، انتشارات آفتاب توسعه، صص 330-307

 

16

گامی به سوی تأسیس دستگاهواره علوم انسانی-اسلامی: چارچوب نظری و مدل عملیاتی

تقوی، سیدمحمدرضا

 

1395

الف

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. 66: 5-30

 

17

پیش بینی علائم اختلالات روانی بر مبنای ایمان مذهبی و شکرگزاری

شجاعی، زهره.، گودرزی، محمد علی.، تقوی، محمد رضا

 

1395

پژوهش در سلامت روان شناختی، 9، 43-54

 

18

نقد دیدگاه رئالیسم مفهومی خلاقانه در کتاب «روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان»

تقوی، سید محمد رضا و زاهد، سید سعید

 

1395

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 17(2)، 19-37

 

19

گامی بسوی تأسیس دستگاهوارۀ علوم انسانی اسلامی: چارچوبِ نظری و مدلِ عملیاتی

تقوی، سید محمد رضا

 

1395

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 66، 5-30

 

20

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرهنگی، الگوی پایه پیشرفت، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1395

انتشارات مرکز اسلامی اسلامی ایرانی پیشرفت، صص 3550-3535

 

21

آموزه های اسلامی در نفی خشونت خانگی علیه زنان، سرشت تا بهشت

زاهد زاهدانی، سید سعید

بهار

1396

مجموعه مقالات همایش ملی آموزه های اسلامی؛ انسان معاصر و نظام خانواده، ساری: نشر سردار شهید طوسی، صص 70-59.

 

22

بررسی عوامل ناکارآمدی و ناپایداری جنبش های سیاسی مذهبی

زاهد زاهدانی، سید سعید مریم مؤمنی

 

1396

تهران: مجموعه چکیده مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

23

اصالت فرد و جامعه یا یک نظریه تلفیقی؛ مقایسۀ دیدگاه شهید مطهری و نوربرت الیاس

زاهد زاهدانی، سید سعید سیده زهرا طالب کیش

 

1396

تهران: مجموعه چکیده مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

24

جامعه شناسی خانواده با رویکرد سه وجهی

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1396

تهران: مجموعه چکیده مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

25

بررسی و ارزیابی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریانات فکری اسلامی

زاهد زاهدانی، سید سعید هاشم پور صادقیان

 

1396

تهران: مجموعه چکیده مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

26

آرامش زن در خانواده (مطالعۀ موردی زنان نیان سال و متأهل شهر شیراز)

زاهد زاهدانی، سید سعید فاطمه ساجدی

 

1396

تهران: مجموعه چکیده مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

27

نسبت عدالت طبقاتی و بافت قیزیکی شهر پس از ورود اسلام به ایران

زاهد زاهدانی، سید سعید مهدی مقدسی

 

1396

تهران: مجموعه چکیده مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

 

28

نقد و بررسی اندیشۀ اجتماعی محمد رضا حکیمی

زاهد زاهدانی، سید سعید، مهدی مقدسی

پائیز و زمستان

1396

نظریه های متفکرین اجتماعی مسلمان سال هفتم، شمارۀ دو، صص 108-89

(ISC)

29

جامعه شناسی خانواده با رویکرد سه وجهی

زاهد زاهدانی، سید سعید

تابستان

1396

فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی شمارۀ پیاپی 7، صص 113-97

ISC

30

تولید مفاهیم پایه: گامی اساسی برای تاسیس روان شناسی اسلامی

تقوی، سید محمد رضا

 

1396

فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 6، 7-29

 

31

تعلقات دنیوی: مفهومی پایه برای تبیین سلامت و بیماری روانی

تقوی، سید محمد رضا

 

1397

قرآن و طب، 2،3، 67-72

 

32

فرهنگ، تمدن و فناوری

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1397

همایش بین المللی فرهنگ و فناوری، تهران، دانشگاه شریف

 

33

نظریه پردازی آسیب های اجتماعی (یک پیشنهاد نظری از موضع اسلامی

زاهد زاهدانی، سید سعید

 

1397

تهران، مجموعه مقالات همایش آسیب های اجتماعی در ایران، دانشگاه شاهد

 

34

نقد اثبات گرایی از منظر هستی شناسی اسلامی

تقوی، سید محمد رضا

مهر

1398

دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی اسلامی،  تهران

 

35

نقد کتاب هویت علم دینی

تقوی، سید محمد رضا

 

1398

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، (19)2، 21-36

 

36

تبیین سه مؤلفه از الگوی روش‌شناختی علوم انسانی اسلامی

تقوی، سید محمد رضا

 

1398

قبسات،24، 169-199

 

37

شناخت جایگاه علوم تربیتی در ارائۀ نظام نیاز و ارضاء) بر مبنای فلسفۀ چگونگی اسلامی

مزیدی، محمد.، لهبی، زهرا، زاهد زاهدانی، سید سعید و تقوی، محمد رضا

 

1398

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 23، (3)، 429-444

 

38

نقد کتاب گامی به سوی علم دینی (2): روش بهره گیری از متون دینی در علوم اجتماعی

زاهد زاهدانی، سید سعید

اردیبهشت

1398

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم 3انسانی و مطالعات فرهنگی سال نوزدهم، شمارۀ دوم، ، صص 56-37

ISC

39

نقص در اراده: اتخاذ دیدگاه بین تشخیصی با بهره گیری از علم النفس اسلامی-قرآنی

محمدپور، فهیمه.، گودرزی، محمد علی

 

1398

فصلنامه مطالعات قرآنی، 39، 181-208

 

40

ملاک صحت و صحت ملاک در نقد کتاب کنش، علوم انسانی اسلامی

زاهد زاهدانی، سید سعید

بهار

1399

فصل نامه تخصصی صدرا، موسسۀ صدرا، سال نهم، شمارۀ 32، صص241-247

 

41

پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس ابعاد نیروی اراده در بیماران  50-65 ساله مبتلا به سرطان خون

موسوی، سیده زهرا.، گودرزی، محمد علی.، تقوی، محمد رضا

 

1399

روان شناسی بالینی و شخصیت، 34، 89-97

 

42

طراحی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران

محسن جاجرمی زاده

 

در دست چاپ

پذیرش در مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، قم: دانشکاه فارابی

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار

اکران دانشجویی انیمیشن رئیس مزرعه
اکران دانشجویی انیمیشن رئیس مزرعه
انیمیشن «رئیس مزرعه» در تاریخ 20 خرداد ماه در تالار حکمت دانشگاه برای عموم دانشجویان به نمایش گذاشته شد. این برنامه که به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و شبکه امید دانشجویی با هدف ایجاد نشاط و حال خوب در بین دانشجویان برگزار شد، به اهمیت...
کارگاه آموزشی «هنر و علم تعارض زناشویی و دعوای محترمانه»
کارگاه آموزشی «هنر و علم تعارض زناشویی و دعوای محترمانه»
کارگاه آموزشی «هنر و علم تعارض زناشویی و دعوای محترمانه» در تاریخ 9 خرداد ماه در سالن طالقانی برگزار شد. این کارگاه آموزشی که به مناسبت «هفته ملی جمعیت» و به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده‌های اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و علوم تربیتی و...
درگذشت جناب دکتر مرزبان
درگذشت جناب دکتر مرزبان
با نهایت تأسف و تألم، درگذشت استاد پیشکسوت جناب دکتر حسین مرزبان را به اساتید ، همکاران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم شادی روان و رحمت واسعه الهی آرزومندیم
افتتاح دفتر گروه تولیدی ب آ
افتتاح دفتر گروه تولیدی ب آ
دفتر گروه تولیدی ب آ در تاریخ 9 خرداد ماه 1403 به همت جناب اقای دکتر عباس عباسی استاد بخش مدیریت و با حضور مدیران ارشد ب آ، مدیر محترم فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه جناب اقای دکتر مهدی اسکروچی، رییس محترم و معاون پژوهشی دانشکده، جمعی از اساتید...
جلسه اول سلسله نشست‌های دانشجویی صحبت با هم
جلسه اول سلسله نشست‌های دانشجویی صحبت با هم
جلسه اول سلسله نشست‌های دانشجویی صحبت با هم با موضوع «ارتباط بهتر» در دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی برگزار شد. در این نشست که به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و با مشارکت فعال شبکه امید دانشجویی درتاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه برگزار...
نشست مشترک شبکه امید دانشجویی با اعضای کانون آفتاب دانشگاه
نشست مشترک شبکه امید دانشجویی با اعضای کانون آفتاب دانشگاه
سلسله جلسات هفتگی «شبکه امید دانشجویی» در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه با حضور اعضای کانون آفتاب دانشگاه برگزار شد. در این نشست مقرر گردید امکان همکاری این دو گروه دانشجویی در موضوعات مشترک از قبیل بررسی معضلات اجتماعی و امیدسازی با برگزاری کارگاه‌های...
اکران دانشجویی انیمیشن« پاندای کونگ فو کار 4»
اکران دانشجویی انیمیشن« پاندای کونگ فو کار 4»
انیمیشن «پاندای کونگ فو کار4» در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در تالار حکمت دانشگاه برای عموم دانشجویان به نمایش گذاشته شد. این برنامه که به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و با همکاری فعال شبکه امید دانشجویی با هدف ایجاد نشاط و حال خوب در بین دانشجویان...
دورهمی برزگداشت روز معلم و استاد
دورهمی برزگداشت روز معلم و استاد
دورهمی گرامیداشت روز معلم و استاد و تقدیر از اعضای پیشکسوت هیئت علمی و یاوران هیئت علمی ، شامگاه پنجشنبه، 20 اردیبهشت‌ماه با حضور اعضای هیئت علمی در نارنجستان قوام برگزار شد.
کرسی علمی ترویجی : حجاب به مثابه گفتمان اجتماعی
کرسی علمی ترویجی : حجاب به مثابه گفتمان اجتماعی
کرسی علمی ترویجی با موضوع حجاب به مثابه گفتمان اجتماعی در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1403 رأس ساعت 11 تا 12.30 در محل سالن طالقانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی برگزار گردید. ارائه کننده: دکتر منصور طبیعی (عضو هیات علمی بخش جامعه¬شناسی) ناقد: دکتر...
برگزاری مراسم روز درختکاری
برگزاری مراسم روز درختکاری
مراسم گرامیداشت روز درختکاری توسط معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و با همکاری فعال شبکه امید دانشجویی برگزار شد. در بخش اول این مراسم، مسابقات ورزشی دارت و پرتاب توپ با حضور پرشور و نشاط دانشجویان در ساختمان شماره 1 دانشکده اجرا شد. در بخش دیگر مراسم،...
اکران دانشجویی انیمیشن مهاجرت
اکران دانشجویی انیمیشن مهاجرت
انیمیشن «مهاجرت» در تاریخ 15 اسفند ماه در تالار حکمت دانشگاه برای عموم دانشجویان به نمایش گذاشته شد. این برنامه که به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و با همکاری فعال شبکه امید دانشجویی در آستانه فرارسیدن نوروز باستانی برگزار شد، داستان سفر...
بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
برنامه ی بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با حضور حدود 40 نفر از دانشجویان دانشکده در تاریخ 16 اسفند ماه برگزار شد. در این بازدید 2 ساعته که به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده و با همکاری شبکه امید دانشجویی ترتیب یافت، دانشجویان از بخش...
کرسی علمی ترویجی : نگاشت مفهومی بدون کلمه : رویکردی جدید به یادگیری عمیق
کرسی علمی ترویجی : نگاشت مفهومی بدون کلمه : رویکردی جدید به یادگیری عمیق
کرسی علمی ترویجی : نگاشت مفهومی بدون کلمه : رویکردی جدید به یادگیری عمیق
مجری طرح برگزیده دانشگاهی
مجری طرح برگزیده دانشگاهی
جناب آقای دکتر علیرضا امینی انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. دوام توفیقات روز افزون شما را از خداوند بزرگ خواستاریم.
عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
جناب آقای دکتر علی گلی انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. دوام توفیقات روز افزون شما را از خداوند بزرگ خواستاریم.
عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
جناب آقای دکتر حبیب اله رعنایی انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. دوام توفیقات روز افزون شما را از خداوند بزرگ خواستاریم.
عرض تبریک به پژوهشگران پر استناد دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی
عرض تبریک به پژوهشگران پر استناد دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی
جناب آقای دکتر محمد نمازی جناب آقای دکتر شکر الله خواجوی جناب آقای دکتر محمد حسین ستایش جناب آقای دکتر بیژن خواجه نوری جناب آقای دکتر اصغر میرفردی سرکار خانم دکتر حلیمه عنایت کسب عنوان پژوهشگر پر استناد پایگاه ISC در حوزه علوم انسانی و اجتماعی را...
تقدیر از مادران و بانوان منتخب دانشکده در جشن میلاد حضرت زهرا (س)
تقدیر از مادران و بانوان منتخب دانشکده در جشن میلاد حضرت زهرا (س)
در جشن میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن از مادران و بانوان منتخب دانشگاه شیراز تقدیر شد. به‌گزارش روابط عمومی دانشگاه شیراز، طی مراسمی ازسوی دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز که به‌منظور میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن در دانشگاه...
نشست تحول و باز آفرینی دانشگاه مبتنی بر رویکرد نسل های جدید دانشگاهی
نشست تحول و باز آفرینی دانشگاه مبتنی بر رویکرد نسل های جدید دانشگاهی
نشست تحول و باز آفرینی دانشگاه مبتنی بر رویکرد نسل­های جدید دانشگاهی که در روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه 1402 از ساعت 13 لغایت 15 با حضور معاون آموزشی و پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در سالن صدر برگزار می گردد. سین برنامه: عنوان برنامه سخنران مدعوین...