افراد

 

 

 

 

اعضای انجمن علمی جامعه‌شناسی در سال تحصیلی 99-98

استاد مشاور انجمن: آقای دکتر محمد تقی عبّاسی شوازی، عضو محترم هیئت علمی بخش جامعه‌شناسی

اعضای شورای مرکزی:

خانم زهرا محمدی فرد                                               دبیر انجمن

 آقای علیرضا قدیمی                                                  نایب دبیر

خانم نسترن مؤمنی                                                  عضو شورا

 خانم ساناز صدیقی                                                  عضو شورا

خانم سحر ابوالحسن بیگی                                            عضو شورا

خانم مهدیه قهرمان ایزدی                                             عضو شورا

آقای سید محمد علی بلادی‌نژاد                                         عضو شورا