افراد

اعضای انجمن علمی جغرافیا در سال تحصیلی 99-98

استاد مشاور انجمن: آقای دکترابراهیم رستگار، عضو محترم هیئت علمی بخش جغرافیا

اعضای شورای مرکزی

 آقای علیرضا رنجبر                                                    دبیر انجمن

خانم سیده معصومه درویش‌زاده                                      نایب دبیر

   آقای محمّد ناجی شهر خفری                                         عضو شورا

خانم ریحانه مرادی زاده کرمانی                                       عضو شورا

خانم عاطفه جوکار                                                      عضو شورا

خانم زهرا فراهانی اصل                                                عضو شورا

آقای رضا نعیمی                                                        عضو شورا