شورای فرهنگی

شورای فرهنگی

 
نام و نام خانوادگی  تحصیلات سمت پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
علی محمدی دکترای مدیریت تولید و عملیات رئیس دانشکده و رئیس شورا amohamadi11@gmail.com 36134600 36270621
پرویز رستم زاده دکترای اقتصاد معاون دانشجویی - فرهنگی و دبیر شورا parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir 36134601 36263091
کریم اسلاملوییان دکترای اقتصاد عضو هیئت علمی و عضو شورا keslamlo@shirazu.ac.ir 36134429 36276371
مسلم باقری دکترای مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی و عضو شورا bagheri_moslem@yahoo.com 36134421 36134381
سعید نگهبان دکترای جغرافیای طبیعی عضو هیئت علمی و عضو شورا snegahban@shirazu.ac.ir 36134273 36460959
حجت‌الاسلام محمد مهدی مشتاق سطح 2 حوزوی امام جماعت دانشکده و عضو شورا - - -