شورای آموزشی

 

نام و نام‌ خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس سمت
سعید نگهبان دکتری ژئومورفولوژی snegahban@shirazu.ac.ir 36134608 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
زهرا دهقان شبانی دکتری اقتصاد zdehghan@shirazu.ac.ir 36134430 نماینده بخش اقتصاد
حبیب اله رعنایی کردشولی دکتری مدیریت دولتی ranaei@shirazu.ac.ir 36134425 نماینده بخش مدیریت
مجید موحد مجد دکتری جامعه‌شناسی mmovahed@rose.shirazu.ac.ir 36134400 نماینده بخش جامعه شناسی
غلامحسین مهدوی دکتری حسابداری ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir 36134420 نماینده بخش حسابداری
سعیدرضا اکبریان رونیزی دکتری جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی akbarian@shirazu.ac.ir 36134214 نماینده بخش جغرافیا
اعظم صفرآبادی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری a.safarabadi@shirazu.ac.ir 36134673 نماینده بخش جهانگردی