شورای آموزشی

 

نام و نام‌ خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
ابوالقاسم ابراهیمی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی Aebrahimi@shirazu.ac.ir 36134608 36266041
زهرا دهقان شبانی دکتری اقتصاد zdehghan@shirazu.ac.ir 36134430 36276371
حبیب اله رعنایی کردشولی دکتری مدیریت دولتی ranaei@shirazu.ac.ir 36134425 36276372
مجید موحد مجد دکتری جامعه‌شناسی mmovahed@rose.shirazu.ac.ir 36134400 36289661
غلامحسین مهدوی دکتری حسابداری ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir 36134420 36460520
سعیدرضا اکبریان رونیزی دکتری جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی akbarian@shirazu.ac.ir 36134214 36460959
اعظم صفرآبادی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری a.safarabadi@shirazu.ac.ir 36134673 36460638