شورای تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام‌ خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس سمت
سعید نگهبان دکترای ژئومورفولوژی snegahban@shirazu.ac.ir 36134608 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
محبوبه جعفری دکترای اقتصاد mh.jafari@shirazu.ac.ir 36134430 نماینده بخش اقتصاد
علیرضا امینی دکترای مدیریت بازرگانی alirezaamini@shirazu.ac.ir 36134425 نماینده بخش مدیریت
ماهرخ رجبی دکترای جامعه‌شناسی mrajabi@rose.shrazu.ac.ir 36134400 نماینده بخش جامعه شناسی
محمد صادق زاده دکترای حسابداری sadeghzadeh@shirazu.ac.ir 36134420 نماینده بخش حسابداری
سعید رضا اکبریان رونیزی دکترای جغرافیا و برنامه‌­ریزی روستائی akbarian@shirazu.ac.ir 36134214 نماینده بخش جغرافیا
زهرا معاون دکترای جامعه شناسی z.moaven@shirazu.ac.ir 36134673 نماینده بخش جهانگردی