شورای تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام‌ خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
ابوالقاسم ابراهیمی دکترای مدیریت بازرگانی Aebrahimi@shirazu.ac.ir 36134608 36266041
محبوبه جعفری دکتری اقتصاد mh.jafari@shirazu.ac.ir 36134430 36276371
حبیب‌اله رعنایی کردشولی دکتری مدیریت دولتی ranaei@shirazu.ac.ir 36134425 36276372
ماهرخ رجبی دکتری جامعه‌شناسی mrajabi@rose.shrazu.ac.ir 36134400 36289661
شکراله خواجوی دکتری حسابداری shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir 36134420 36460520
سعید نگهبان دکتری جغرافیا و برنامه‌­ریزی شهری snegahban@shirazu.ac.ir 36134214 36460959
زهرا معاون دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری z.moaven@shirazu.ac.ir 36134673 36460638