شورای پژوهشی

 

نام و نام‌ خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
حبیب احمدی دکترای جامعه شناسی Ahmadirose@shirazu.ac.ir   36134602 36270621
کریم اسلاملوئیان دکتری اقتصاد keslamlo@shirazu.ac.ir 36134430 36276371
مسلم علی‌محمدلو دکتری مدیریت Mslmaml@shirazu.ac.ir 36134425 36276372
حلیمه عنایت دکتری جامعه شناسی henayat@rose.shirazu.ac.ir 36134400 36289661
امین ناظمی دکتری حسابداری anazemi@rose.shirazu.ac.ir 36134420 36460520
سعید نگهبان دکتری جغرافیای طبیعی Snegahban@shirazu.ac.ir 36134214 36460959
معصومه محرر دکتری مدیریت مهندسی Moharrer@shirazu.ac.ir 36134673 36460638