شورای پژوهشی

 

نام و نام‌ خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
زهرا دهقان شبانی دکتری اقتصاد   zdehghan@shirazu.ac.ir 36134438 36276371
احمد صدرایی جواهری دکتری اقتصاد sadraei@shirazu.ac.ir 36134431 36276371
مسلم علی‌محمدلو دکتری مدیریت Mslmaml@shirazu.ac.ir 36134425 36276372
بیژن خواجه نوری دکتری جامعه شناسی bkhajeh@gmail.com 36134412 36289661
امین ناظمی دکتری حسابداری anazemi@rose.shirazu.ac.ir 36134420 36460520
رعنا شیخ بیگلو دکتری جغرافیا r_shaykh@shirazu.ac.ir 36134279 36460959
اعظم صفرآبادی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری  a.safarabadi@shirazu.ac.ir 36134402 36460638