ریاست

[ریاست]

نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار  
علی محمدی دکترای مدیریت استاد amohamadi@rose.shirazu.ac.ir 36460633 36270621

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار  
ابوالقاسم ابراهیمی دکترای مدیریت دانشیار Aebrahimi@shirazu.ac.ir 36134608 36266041

[معاونت پژوهشی]

نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار  
حبیب احمدی دکترای جامعه شناسی استاد Ahmadirose@shirazu.ac.ir 36134602 36270621

[معاونت دانشجویی و فرهنگی]

نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار  
پرویز رستم‌زاده دکترای اقتصاد استادیار parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir 36134601 36263091

[معاونت اداری و مالی]

نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار  
علی محمدی دکترای مدیریت استاد amohamadi@rose.shirazu.ac.ir 36460633 36270621