اقتصاد

 اعضای هیأت علمی بخش اقتصاد

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه

زمینه تخصصی

(گرایش)

بخش

تلفن

ایمیل

1

کریم

اسلاملوئیان

استاد

اقتصاد کلان و کلان باز

اقتصاد پولی و اسلامی

اقتصاد

4429

keslamlo@shirazu.ac.ir

2

حسین

مرزبان

دانشیار

پولی و مالی

 

اقتصاد

4437

Dr.marzban@gmail.com

3

ابراهیم

هادیان

دانشیار

اقتصاد بین‌الملل – اقتصاد کلان

اقتصاد

4440

Ehadian@rose.shirazu.ac.ir

4

جعفر

قادری

دانشیار

اقتصاد شهری –

اقتصاد منطقه ای

اقتصاد

4434

jghaderi@rose.shirazu.ac.ir

5

رضا

اکبریان

دانشیار

اقتصاد کلان – تجارت بین‌الملل – اقتصاد اسلامی- توسعه–  اقتصاد  ایران

اقتصاد

4445

rakbarian@rose.shirazu.ac.ir

 

6

علی­ حسین

صمدی

استاد

اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد نظری

اقتصاد

4398

asamadi@rose.shirazu.ac.ir

7

احمد

صدرایی جواهری

دانشیار

اقتصاد صنعتی

اقتصاد خرد

اقتصاد

4431

asjavaher@yahoo.com

8

پرویز

رستم­ زاده

استادیار

مالی – پولی - بانکی

اقتصاد

4446

parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir

9

زهرا

دهقان شبانی

استادیار

شهری – منطقه‌ای

بخش عمومی – اقتصاد خرد

اقتصاد

4438

zdehghan@shirazu.ac.ir

10

روح اله

شهنازی

استادیار

بخش عمومی- شهری- منطقه‌ای- اسلامی- اقتصاد کلان- تاریخ عقاید اقتصادی

اقتصاد

4438

Rshahnazi2004@yahoo.com

11

محبوبه

جعفری

استادیار

اقتصاد انرژی

اقتصاد

4434

Mahbobe.jafari@ gmail.com

12

سید محمدهاشم

پوریزدانپرست

استادیار

توسعه – تجارت بین‌الملل

اقتصاد ایران

اقتصاد

4433

hashim.yazdan@gmail.com

13

سکینه

اوجی ­مهر

استادیار

پولی

اقتصاد

4393

s.ojimehr@shirazu.ac.ir

 

 

کارمندان بخش اقتصاد

مسئول دفتر

کارشناس آموزش

فاطمه گل آذر

شماره داخلی: 4430

شماره مستقیم: 36276371

 

لیلا توفان

شماره داخلی: 4432

 

 

 

چارت آموزشی بخش(ورودی های 1400 و قبل از آن)

                                                چارت آموزشی بخش (ورودی های 1401)