نمایشگر یک مطلب

جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

رویدادهای دانشکده

کارشناسی: اقتصاد نظری 
 
کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری 
 
دکتری: علوم اقتصادی

کارشناسی: مدیریت بازرگانی ــ مدیریت صنعتی
 
کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی ــ مدیریت صنعتی ــ مدیریت منابع انسانی
 
دکتری: مدیریت سیستم ها
کارشناسی: حسابداری
 
کارشناسی ارشد: حسابداری
 
دکتری: حسابداری
کارشناسی: علوم اجتماعی (برنامه ریزی) ــ علوم اجتماعی (پژوهشگری)
 
کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی (مطالعات زنان) ــ علوم اجتماعی (جمعیت شناسی) ــ علوم اجتماعی (جامعه شناسی) ــ علوم اجتماعی (جمعیت و توسعه)
 
دکتری: جامعه شناسی (تغییرات اجتماعی ایران) ــ جامعه شناسی (مسائل اجتماعی ایران)