• انتشارات
ردیف عنوان مقاله نام نویسنده/نویسندگان تاریخ انتشار نام...
 کتاب جامعه شناسی با رویکردی سه وجهی تألیف جناب آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی است که در 10 فصل...
کتاب ( مجموعه مباحثات علمی شورای پژوهشکده تحول در علوم انسانی در دانشگاه شیراز 1398 تا 1392 ) توسط...
  • رویدادها