بازگشت به صفحه کامل

افراد

افراد


اعضای انجمن علمی اقتصاد در سال تحصیلی 99-98

استاد مشاور انجمن:   خانم دکتر محبوبه جعفری، عضو محترم هیئت علمی بخش اقتصاد

اعضای شورای مرکزی:

آقای محمّد محمّدی                                               دبیر انجمن

خانم میترا شایانی                                                نایب دبیر

آقای حمیدرضا جعفرصالحی                                     عضو شورا

آقای سعید رجبی مجد                                            عضو شورا

آقای حسن جهان آرا                                              عضو شورا

خانم فائزه نجفی نژاد                                             عضو شورا

خانم نازنین عباسی                                                 عضو شورا