تاریخچه

تاریخچه


 این دانشکده در سال 1382 تحت عنوان دانشکده علوم اجتماعی در مجموعه دانشگاه شیراز و در قالب 3 بخش به نام‌های اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و حسابداری شروع به کار نمود. در سال 1384 نام این دانشکده از علوم اجتماعی به اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی تغییر یافت.

در سال 1385 بخش مدیریت و حسابداری در قالب دو بخش مجزا فعالیت خود را ادامه دادند و از سال 1388 بخش مدیریت جهانگردی نیز به بخش های این دانشکده اضافه شد و در سال 1395 بخش جغرافیا از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به این دانشکده منتقل شد. هم‌اکنون این دانشکده با شش بخش مشغول به فعالیت می‌باشد.

آدرس کوتاه :